logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Izabrani lekar

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pravo na izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale ili na području prebivališta, odnosno boravišta.

  Lekar se bira iz oblasti:
 • Zdravstvene zaštite odraslog stanovništva
 • Zdravstvene zaštite dece i školske dece
 • Zdravstvene zaštite žena
 • Stomatološke zdravstvene zaštite

  Pravo na izabranog lekara imaju sledeće kategorije stanovništva:
 • Svi punoletni građani imaju pravo na izbor doktora medicine, ili specijalistu opšte medicine, odnosno, specijalistu medicine rada.
 • Deca mlađa od 18 godina imaju pravo na izabranog doktora specijaliste pedijatrije.
 • Osobe ženskog pola starije od 15 godine života mogu izabrati i doktora specijalistu ginekologije.
 • Osobe mlađe od 26 ili starije od 65 godina mogu izabrati i doktora stomatologije.

  Dužnosti izabranog lekara:
 • organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju osiguranikovog zdravlja;
 • obavlja preglede i dijagnostiku koja je neophodna;
 • određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja;
 • upućuje osiguranike na ambulantno-specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje;
 • određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje;
 • propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala;
 • vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika;
 • daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti;
 • utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede, do 30 dana sprečenosti za rad i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje - - privremene sprečenosti za rad;
 • utvrđuje potrebu pratioca za vreme putovanja;
 • utvrđuje potrebu odsustvovanja sa posla radi nege člana uže porodice;
 • daje nalaz i mišljenje o osiguranikovom zdravstvenom stanju na osnovu koga se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu;
 • određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika, s obzirom na zdravstveno stanje;
 • vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.
 • Pored navedenih poslova izabrani lekar ginekolog određuje starost trudnoće, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog trudnoće i porođaja.
 • Izabrani lekar pedijatar daje mišljenje o zdravstvenom stanju deteta radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog posebne nege deteta.
 • Izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika po propisima o zapošljavanju.

Izabrani lekar u Domu zdravlja ZC Knjaževac

U Domu zdravlja Zdravstvenog centra Knjaževac, u skladu sa gore navedenim, svaki građanin se može opredeliti za svog izabrang lekara. Potrebno je da kod sebe ima zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu.

Svaki pacijent u Domu zdravlja dobija obrazac Izjava o izboru i promeni izabranog lekara na kome se izjašnjava o izboru lekara. Izjava se popunjava u tri primerka, od kojih jedan dobija pacijent, jedan ostaje u matičnoj ustanovi a jedan se šalje matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Pacijent se može opredeliti za izabranog lekara iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite:

   Zdravstvene zaštite odraslog stanovništva:
 • Dr Vesna Tasić, specijalista opšte medicine
 • Dr Natalija Videnović, doktor medicine
 • Dr Snežana Dinić, doktor medicine
 • Dr Zorica Đorđević, specijalista opšte medicine
 • Dr Sladjana Zayat Rajković, specijalista opšte medicine
 • Dr Mimica Jelenković, specijalista opšte medicine
 • Dr Slavica Marjanović, specijalista opšte medicine
 • Dr Omer Milivojević, specijalista medicine rada
 • Dr Dragica Milenković, doktor medicine
 • Dr Jelka Milenković, specijalista medicine rada
 • Dr Slavica Mladenović, specijalista medicine rada
 • Dr Miroslava Đorđević, specijalista opšte medicine
 • Dr Milinka Radovanović, doktor medicine
 • Dr Saška Pešić, specijalista opšte medicine
 • Dr Maja Džunić, specijalista opšte medicine
 • Dr Ivana Urošević, doktor medicine

   Zdravstvene zaštite dece i školske dece:
 • Dr Maja Gurginov, specijalista pedijatrije
 • Dr Vesna Milijić, specijalista pedijatrije
 • Dr Jasmina Stamenović, specijalista pedijatrije

   Zdravstvene zaštite žena:
 • Dr Nemanja Aranđelović, specijalista ginekologije i akušerstva

   Stomatološke zdravstvene zaštite:
 • Dr Ljubica Ivanković, specijalista dečje i preventivne stomatologije
 • Dr Ruzmarinka Milovanović, stomatolog
 • Dr Snežana Tomić, stomatolog

Promena izabranog lekara

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 10/2010, 18/2010 - ispr., 46/2010, 52/2010 - ispr. i 80/2010, 60/2011 - odluka US i 1/2013), propisuje da:

Kada lekar, privremeno odsustvuje sa rada u smislu propisa o radu (duže bolovanje, porodiljsko odsustvo, specijalizacija i stručno usavršavanje ili drugih opravdanih razloga) osigurano lice ima pravo da nakon 3 meseca izabere drugog izabranog lekara, ako nije zadovoljno lekarom koji je određen kao zamena. Takođe, ako zamena izabranog lekara traje duže od 6 meseci u kontinuitetu, osigurano lice ima pravo da bez obrazloženja izabere drugog izabranog lekara.
Kada se privremeno odsutni lekar, po isteku razloga za privremenu odsutnost, vrati na poslove izabranog lekara, osigurana lica koja nisu davala izjavu o izboru drugog izabranog lekara, vode se kod izabranog lekara koji je bio privremeno odsutan.
Takođe, u slučaju kada izabranom lekaru prestane radni odnos u zdravstvenoj ustanovi u smislu Zakona o radu i u drugim slučajevima u skladu sa Pravilnikom, potrebno je da osigurana lica u roku od 6 meseci izvrše promenu izabranog lekara, jer će postojeće izjave nakon isteka navedenog roka biti nevažeće.

Korisnici imaju pravo da promene izabranog lekara po isteku kalendarske godine, bez navođenja razloga promene. Osobe nezadovoljne svojim izabranim lekarom ili lekarom koji im je dodeljen kao zamena, mogu zahtevati promenu izabranog lekara/zamene i pre isteka kalendarske godine, ali u izjavi moraju da navedu razlog promene.

Vrh

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118