logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Tabela mera izvršenja

Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe ("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - dr. pravilnik, 119/2012 - dr. pravilnik, 22/2013 i 16/2018) propisan je obim i vrsta stručnih poslova, što, između ostalog, podrazumeva broj: poseta kod lekara i drugog zdravstvenog radnika; specijalističko-konsultativih pregleda, dijagnostičkih i terapijskih usluga - po doktoru medicine specijalisti; dijagnostičkih usluga ( u kliničko-biohemijskoj, hematološkoj i mikrobiološkoj dijagnostici, nuklearnoj medicini, patohistologiji, citologiji i dr.)-po zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku u toku godine.

Tabela mera izvršenja je sastavni deo ovog pravilnika.

I MERE IZVRŠENJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNOJ DELATNOSTI

II MERE IZVRŠENJA ZA DOKTORE MEDICINE SPECIJALISTE U BOLNIČKOJ I POLIKLINIČKOJ DELATNOSTI

III MERE IZVRŠENJA ZA DOKTORE MEDICINE SPECIJALISTE U DIJAGNOSTIČKOJ DELATNOSTI


I MERE IZVRŠENJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNOJ DELATNOSTI

Red.
br.

Delatnost

Posete kod lekara - medicinske sestre i tehničara

Kućne posete

Dnevno

Godišnje

Dnevno

Godišnje

1.

Zdravstvena zaštita dece 0-6 godina

30

6300

1

210

2.

Zdravstvena zaštita školske dece

30

6300

1

210

3.

Zdravstvena zaštita žena

30

6300

1

210

4.

Zdravstvena zaštita odraslih (19+ godina)

35

7350

1

210

5.

Kućno lečenje i nega

 

 

6

1230

6.

Polivalentna patronaža

 

 

7

1435

7.

Pneumoftiziologija

25

5250

 

 

8.

Ambulantne usluge medicinske sestre-tehničara

25

5250

 

 

9.

Zaštita mentalnog zdravlja (norma za tim)

15

3150

 

 

10

Medicina rada (preventiva)

25

5250

 

 

11.

Fizikalna medicina i rehabilitacija
terapijske i rehabilitacione usluge po fizioterapeutu

25
30

5250
6300

 

 

12.

Interna medicina

25

5250

 

 

13.

Oftalmologija

30

6300

 

 

14.

Otorinolaringologija

30

6300

 

 

15.

Dermatovenerologija

30

6300

 

 

16.

Dečja i preventivna stomatologija

12

2460

 

 

17.

Opšta stomatologija

15

3075

 

 

18.

Ortopedija vilica

12

2460

 

 

19.

Protetika

8

1640

 

 

20.

Bolesti zuba sa endodoncijom

12

2460

 

 

21.

Parodontologija i oralna medicina

12

2460

 

 

22.

Oralna hirurgija

15

3075

 

 


II MERE IZVRŠENJA ZA DOKTORE MEDICINE SPECIJALISTE U BOLNIČKOJ I POLIKLINIČKOJ DELATNOSTI

Red.
br.

Delatnost

Broj hospitalizovanih (prijemi-otpusti)

Specijalistički pregledi

Nedeljno

Godišnje

Nedeljno

Godišnje

1.

Interna medicina

4 do 5

170 do 210

30

1260

2.

Neurologija

4 do 5

170 do 210

30

1260

3.

Psihijatrija

4

165

25

1025

4.

Infektivne bolesti

4 do 5

165 do 205

30

1260

5.

Pedijatrija

5

210

25

1050

6.

Dermatologija

5

210

30

1260

7.

Hirurgija

5 do 6

210 do 250

40

1680

8.

Ortopedija

3 do 4

130 do 170

50

2100

9.

Urologija

5 do 6

210 do 250

40

1680

10.

ORL

6 do 7

250 do 290

40

1680

11.

Oftalmologija

6 do 7

250 do 290

40

1680

12.

Ginekologija i akušerstvo

6 do 7

250 do 290

30

1260


III MERE IZVRŠENJA ZA DOKTORE MEDICINE SPECIJALISTE U DIJAGNOSTIČKOJ DELATNOSTI

Red.
br.

Delatnost

Broj pregledanih pacijenata po lekaru

Na sat

Nedeljno

Godišnje

1.

Bronhoskopija

1

35

1470

2.

Gastroskopija

1 do 2

50

2100

3.

Kolonoskopija

1 do 2

50

2100

4.

Rektoskopija

1 do 2

50

2100

5.

Cistoskopija

1 do 2

50

2100

6.

Eho dijagnostika

2

70

2940

7.

Klasična rendgen dijagnostika

5

150

6000

8.

Kompjuterizovana tomografija

2

60

2400

9.

Nuklearna magnetna rezonanca

1 do 2

50

2100

Vrh

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118