logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Izvod iz Pravilnika o kućnom redu

lekar-pacijent

Prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i pitanja u vezi sa dužnostima pacijenata regulisana su i uređena Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Pacijentu se garantuje pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.

Prijem bolesnika

 • Prijem bolesnika vrši se na osnovu uputa ordinirajućeg lekara uz saglasnost lekara odeljenja u kome se bolsnik prima, a od 7 do 21 čas.
 • Van redovnog radnog vremena prijem bolesnika vrši se uz saglasnost dežurnog lekara stacionara.
 • Bolesnik primljen na lečenje, odnosno njegov pratilac dužan je da pokaže sva dokumenta kojima dokazuje pravo na zdravstvenu zaštitu uz ličnu kartu
 • Prethodna odredba ne odnosi se na bolesnika gde postoji vitalna indikacija za prijem.
 • Po prijemu na odeljenje bolesnik predaje svoje stvari kao i stvari od naročite vrednosti(novac, nakit i sl.) pratiocu da vrati kući.
 • Ukoliko nema pratioca stvari se čuvaju na odeljenju, a za stvari od vrednosti medicinska sestra sastavlja zapisnik u prisustvu lekara i predaje blagajni Zdravstvenog centra na čuvanje.
 • Sanitarna obrada vrši se odmah po prijemu pod nadzorom određenog lica, istoj ne podležu ona lica za koja lekar utvrdi d apostoji kontraindikacija.
 • Novoprimljenog bolesnika preuzima medicinska sestra, upoznaje ga sa kućnim redom, pokazuje sobu i postelju, higijensko sanitarne prostorije i daje druga obaveštenja ukoliko ih bolesnik traži.
 • Bolesnik zadržava kod sebe samo one stvari koje su mu potrebne.

Održavanje reda

 • Bolesnici su dužni da paze na održavanje reda i čistoće u bolesničkim prostorijama i krugu stacionara.
 • Bolesnici su dužni da se pridržavaju saveta medicinskog osoblja.
 • Bolesnici su dužni da čuvaju stvari i inventar radne jedinice, a u slučaju oštećenje da u celosti nadoknade vrednosti istih.

  Bolesnicima je zabranjeno:
 • Bacanje otpadaka i hartije van za to određenih posuda.
 • Pušenje u bolesničkim sobama
 • Upotreba alkoholnih pića
 • Bespotrebno zadržavanje po hodnicima, u drugim bolesničkim sobama, holu ispred odeljenja.
 • Narušavanje mira ostalih bolesnika i ometanje rada medicinskog osoblja.
 • Bolesnicima koji se ne pridržavaju reda po ovom Pravilniku, ili svojim ponašanjem onemogućuju pravilno ukazivanje pomoći drugim bolesnicima, može se uskratiti lečenje u stacionaru, ako su prethodno upozoreni ili opomenuti.
 • Ukoliko bolesnik nije zadovoljan ukazanim lečenjem ili drugim postupkom radnika jedinice, može svoje primedbe kazati načelniku odeljenja prilikom vizite ili direktoru sa zahtevom da njegove primedbe razmotri i ispita.

Poseta bolesniku

 • Poseta bolesnika dozvoljena je svakog dana od 14 do 16 časova.
 • Obaveštenje o stanjima bolesnika daju se svakog dana od 13 do 14 časova preko lekara odeljanja.
 • Za posetu jedinicama intenzivne nege potrebno je odobrenje načelnika ili dežurnog lekara u pismenoj formi.
 • Posetioci bolesnika moraju paziti na red i čistoću prilikom posete i da ne uznemuravaju bolesnike.
 • Nije dozvoljeno posetiocima da sede na krevetima, da puše u bolesničkim sobama i hodnicima.
 • Donošenje ponuda je dozvoljeno s tim što iste bolesnik može upotrebljavati po odobrenju lekara.
 • Lako kvarljiva hrana može se donositi u onim količinama koju bolesnik može da pojede istog dana.
 • Posetioci koji se ne pridržavaju ovog Pravilnika mogu biti odstranjeni iz prostorije stacionara po nalogu lekara.
 • Postupanje bolesnika po propisanom kućnom redu obezbeđuju medicinske sestre odeljanja.
 • Nepoštovanje kućnog reda za radnike ZC Knjaževac predstavlja težu povredu radne dužnosti.

Posete bolesnicima su dozvoljene od 14 00 do 16 00 svakoga dana.

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118