logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Prava i dužnosti pacijenata

lekar-pacijent

Prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i pitanja u vezi sa dužnostima pacijenata regulisana su i uređena Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Pacijentu se garantuje pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.

Ostvarivanje napred navedenih prava koja se garantuju pacijentu, zasniva se iznad svega na uzajamnom partnerskom odnosu pacijenata i zdravstvenog radnika odnosno zdravstvenog saradnika. Ovaj partnerski odnos podrazumeva obavezno uzajamno poverenje i poštovanje koje mora da postoji na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Zakon o pravima pacijenata primenjuje se na domaće i strane državljane, na zdravstvene ustanove, privatnu praksu, zdravstvene radnike.

Prava pacijenata

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na preventivne mere
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
 • Pravo na bezbednost pacijenta
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na slobodan izbor
 • Pravo na drugo stručno mišljenje
 • Pravo na privatnost i poverljivost
 • Pravo na pristanak
 • Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 • Pravo na olakšavanje patnji i bola
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenata

  Odgovornost pacijenta za lično zdravlje:
 • Aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja
 • U potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim podacima o svom zdravstvenom stanju
 • Pridržava se uputstava i preduzima mere propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika
  Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga:
 • Pacijent je dužan da poštuje prava drugih pacijenata
  Odgovornost pacijenta prema drugim zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima:
 • Pacijent je dužan da se prema zdravstvenom radniku odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem
 • Zabranjeno je ometanje zdravstvenog radnika pri pružanju zdravstvene zaštite
 • Pacijent je dužan da informiše zdravstvenu ustanovu o promeni adrese ili telefonskog broja

Ako se pacijent ne pridržava svojih dužnosti, nadležni zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite pacijentu izuzev hitne medicinske pomoći, o čemu je dužan da obavesti direktora zdravstvene ustanove, kao i da u medicinsku dokumentaciju pacijenta unese razloge za odbijanje pružanja zdravstvene zaštite. U tim slučajevima zdravstvena ustanova je dužna da obezbedi dalje pružanje odgovarajuće zdravstvene zaštite.

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118